Ravind, logo

Søknadsportalen for kompensasjonsordning 2 åpner for søknader 18. januar.

Den nye kompensasjonsordningen får 3 stk 2-månedelige tilskuddsperioder, september/oktober 2020, november/desember 2020, og januar/februar 2021. Søker må derfor velge hvilken av periodene det ønskes å søke kompensasjon for.

De aller fleste foretak med skattepliktig virksomhet i Norge kan søke om tilskudd, gitt at de innfrir nærmere kriterier;

Utregning:
Tilskuddet beregnes med hjelp av denne formelen:
Faste uunngåelige kostnader * Omsetningsfall i prosent * Justeringsfaktor = Tilskudd
Justeringsfaktoren er satt til:
• September/oktober 2020: 0,7
• November/desember 2020: 0,85
• Januar/februar 2021: 0,85

Justeringsfaktoren gir i praksis uttrykk for hvor stor andel av de faste uunngåelige kostnadene foretaket får dekket via tilskuddsordningen.

En stor endring fra kompensasjonsordning 1 er at alle søknader som sendes inn skal bekreftes av ekstern autorisert regnskapsfører eller revisor. Denne bekreftelsen gis som del av søknaden, slik at Brønnøysundregistrene mottar søknad hvor bekreftelsen er inkludert. 80 prosent av kostnaden ved å få utarbeidet slik bekreftelse kan refunderes, men begrenset oppad til 10 000 kroner. Dette taket nås dersom kostnaden er på minst 12 500 kroner. I søknaden opplyses det om hvor høy kostnaden er for foretaket. Refusjonen utbetales sammen med tilskuddsbeløpet. Husk likevel at refusjon ikke er aktuelt dersom tilskuddet ikke når minstegrensen på 5 000 kroner. Bekreftelsen utgjør den viktigste kontrollen for denne ordningen. Dette er et arbeid som dermed må prioriteres deretter. Brønnøysundregistrene vil offentliggjøre hvilke kontrollhandlinger som skal gjennomføres før bekreftelse kan gis.

Her finner du en oversiktlig regnskapskalender som kan hjelpe deg å holde oversikt med de viktigste datoene du må notere deg for 2021.

Januar:
05.01.2021:
A-melding
Innsending av a-melding for desember 2020
15.01.2021:
Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
Betaling av månedlig skatt og arbeidsgiveravgift på ansattes lønn (6.termin 2020)
31.01.2021:
Aksjonæroppgave
Innlevering av aksjonærregisteroppgave

Februar:
01.02.2021:
Lønn
Sammenstillingsoppgave til arbeidstaker
Merverdiavgift
Frist for søknad om MVA årsterminoppgave
05.02.2021:
A-melding
Innsending av a-melding (januar)
10.02.2021:
Merverdiavgift
Innlevering av mva-melding og betaling av
merverdiavgift (6. termin 2020)
Mva-kompensasjon
Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (6.termin 2020)
15.02.2021:
Forskuddsskatt
Betaling av første del av skatt på forrige års overskudd (upersonlige skatteytere) 1. termin.

Mars:
01.03.2021:
Mva-kompensasjon:
Frist for søknad om kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.
05.03.2021:
A-melding:
Innsending av a-melding (februar)
10.03.2021:
Merverdiavgift:
Innlevering av årlig mva-melding (gjelder virksomheter med årsterminoppgave)
15.03.2021:
Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (1.termin)
Forskuddsskatt:
Betaling av forskuddsskatt personlig næringsdrivende (ENK) 1.termin.

April:
06.04.2021:
A-melding:
Innsending av a-melding (mars)
12.04.2021:
Merverdiavgift
Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (1.termin)
Mva-kompensasjon:
Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (1.termin)
Merverdiavgift:
Innlevering av mva-melding for primærnæring og betaling av merverdiavgift.
15.04.2021:
Forskuddsskatt:
Betale andre del av skatt på forrige års overskudd (upersonlige skattytere) 2. termin.
30.04.2021:
Skattemelding:
Innlevering av forhåndsutfylt skattemelding for lønnstakere og pensjonister.

Mai:
05.05.2021:
A-melding:
Innsending av a-melding (april)
18.05.2021:
Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk:
Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (2 termin)
31.05.2021:
Skattemelding:
Skattemelding (selvangivelse) og næringsoppgave (levering) Forskuddsskatt:
Betaling av tilleggsforskudd for å unngå renter

Juni:
07.06.2021:
A-melding:
Innsending av a-melding (mai)
10.06.2021:
Merverdiavgift:
Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (2.termin)
Mva-kompensasjon:
Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (2.termin)
15.06.2021:
Forskuddsskatt:
Betaling av forskuddsskatt for personlig skattyter (2.termin).
30.06.2021:
Regnskap:
Frist for fastsetting av årsregnskap og årsberetning.

Juli:
05.07:2021:
A-melding:
Innsending av a-melding (juni)
15.07.2021:
Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (3.termin)
31.07.2021:
Regnskap
Frist for innlevering av årsregnskap og årsberetning til regnskapsregisteret for å unngå gebyr

August:
05.08.2021:
A-melding:
Innsending av a-melding (juli)
31.08.2021:
Mva-kompensasjon:
Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (3.termin)
Merverdiavgift:
Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (3.termin).

September:
01.09.2021:
Mva-kompensasjon:
Frist for søknad om kompensasjon for frivillige organisasjoner.
06.09.2021:
A-melding:
Innsending av a-melding (august)
15.09.2021:
Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (4.termin)
Forskuddsskatt:
Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (3.termin)

Oktober:
05.10.2021:
A-melding:
Innsending av a-melding (september)
11.10.2021:
Merverdiavgift:
Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (4.termin)
Mva-kompensasjon:
Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (4.termin)

November:
05.11.2021:
A-melding
Innsending av a-melding (oktober)
15.11.2021:
Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk:
Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (5.termin).

Desember:
01.12.2020:
Merverdiavgift:
Frist for søknad om endring fra mva-melding for årstermin til ordinær to-månedlig mva-melding
06.12.2021:
A-melding
Innsending av a-melding (november)
10.12.2021:
Merverdiavgift:
Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (5.termin).
Mva-kompensasjon:
Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (5.termin).
15.12.2021:
Forskuddsskatt:
Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (4.termin).Har du feriedager til gode? Eller har du som arbeidsgiver oversikt over om dine ansatte har feriedager som ikke er avviklet?

Ferieloven sier at alle arbeidstakere har krav på minst 25 virkedager med ferie hvert år. Her regnes også lørdag som en virkedag, hvilket vil si at arbeidstaker har krav på fire uker og en dag ferie hvert kalenderår. Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en ekstra uke ferie.

Arbeidsgiver bør planlegge og drøfter ferietiden med sine ansatte slik at det finnes en ferieplan for året. Arbeidsgiver har som regel det siste ordet når det kommer til avvikling, men den ansatte kan kreve å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av perioden 1 juni til 30. september.

Ferie som ikke er avviklet

Det er både arbeidsgiver og den ansatte sitt ansvar at ferie avvikles. Som arbeidsgiver har du plikt til å sørge for at de ansatte avvikler all ferie i løpet av året, mens du som ansatt har plikter til å ta ut din ferie.

Dersom arbeidstakeren har igjen ferie kan arbeidsgiver bestemme når disse feriedagene skal tas. Informasjon om denne bestemmelsen må gis den ansatte snarest, eller senest to måneder før ferien skal starte.

Hvis den ansatte ikke kan avvikle all ferie, så er det regler på hvor mange feriedager det er lov å overføre til et nytt år. Det er da viktig å vite om man har krav på 21 dager ferie, eller avtalefestet ferie som sier 25 dager. Hvis man følger ferieloven kan man overføre 10 dager til neste år, hvis det er en avtalefestet ferie kan man overføre 14 arbeidsdager. (Ved anledninger slik som permisjon og langtidssykemelding, kan all ferie overføres til neste år).

Kan noe av ferien overføres til neste år?

Ferieloven åpner for at inntil 12 virkedager (to uker) av ferien kan overføres til neste ferieår. Det må i slike tilfeller inngås en skriftlig avtale mellom arbeidsgiveren og arbeidstakeren. Når arbeidstakeren tar ferie i det neste ferieåret, brukes først den overførte ferien. Dersom arbeidstakeren fortsatt har ferie til gode når det påfølgende ferieåret er over, kan det fortsatt bare overføres to uker med ferie.

Når det gjelder den avtalefestede femte ferieuken, står det friere. Arbeidstakeren og arbeidsgiveren kan fritt avtale at disse dagene føres over til senere år. Dette i tillegg til de 12 virkedagene som etter ferieloven kan overføres.

Hva skjer om ferien likevel ikke er tatt og det ikke er avtalt overføring?

Som nevnt plikter arbeidstakeren og arbeidsgiveren å sørge for at ferien tas ut i løpet av ferieåret, men det kan avtales at opptil to uker av ferien overføres til neste ferieår. I noen tilfeller inngås det ikke slik avtale, eller det gjenstår mer ferie enn disse to ukene som kan overføres. I slike tilfeller overføres feriedagene likevel til det påfølgende ferieåret. Man mister altså ikke feriedager selv om ferien i strid med ferielovens bestemmelser ikke er avviklet i tide. Når manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiveren, vil arbeidstakeren kunne kreve erstatning i tillegg til at ferien blir overført til neste ferieår.

Les mer om regler for overføring av ferie her.

Det er i en pressemelding 23. november at næringsministeren kommer med en oppføring om at de som skal søke på ny kompensasjonsordning (nr 2) oppfordres til å starte forberedelsene før jul.

Vi kan kvalitetssikre din søknad

Søknader kan sendes inn fra midten av januar. I den nye kompensasjonsordningen skal bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor leveres inn samtidig med din søknad.

Bedrifter vil få dekket inntil 80 prosent av kostandene ved å innhente bekreftelse på søknader fra regnskapsfører eller revisor, opp til et beløp på 10 000 kroner per søknadsperiode.

Det vil komme mer informasjon om hvilke forberedelser og hva som er nødvendig dokumentasjon på kompensasjonsordning.no i løpet av desember.

Ta gjerne kontakt med en av oss hvis det er noe du lurer på!

Hentet fra Regnskap Norge.

Støtteordningen har bakgrunn i at mange bedrifter er avhengige av utenlandsk arbeidskraft for å kunne opprettholde normal drift. For disse bedriftene medfører karantenereglene store kostnader. Ordningen har som formål å bidra til at bedriftene kan opprettholde produksjonen til tross for strenge karantenetiltak.

Ordningen går ut på at bedriftene blir kompensert et fast beløp per arbeidstaker per dag. Det legges foreløpig til grunn en sats per arbeidstaker på ca. 800-1000 kroner.

Ordningen vil gjelde fra 1.november til 28.februar 2021. Regjeringen vil vurdere om ordningen bør forlenges i lys av smittesituasjonen.

Det er foreløpig ikke bestemt hvem som skal forvalte ordningen.

Informasjon hentet fra Sticos

OPPDATERT 12.10.2020:

Stortinget har 9. oktober vedtatt å videreføre den reduserte merverdiavgiftssatsen på 6 % til og med 31. desember 2020.

Den lave satsen gjelder for:

Ravind logo, footer

Ravind AS

Sjåheimvegen 26, 3540 Nesbyen
479 56 947post@ravind.no
Personvern | © | Levert av TALA